Regulamin kursów | Fabryka Instruktorów Regulamin kursów – Fabryka Instruktorów

Regulamin kursów

Regulamin kursów instruktorskich w Fabryce Instruktorów

 1. W celu przystąpienia do kursu doskonalącego kandydat zobowiązany jest -do dnia rozpoczęcia kursu spełnić następujące warunki:dostarczyć przedstawicielowi Fabryka Instruktorów wypełnione zgłoszenie udziału w kursie instruktorskim w formie elektronicznej.
 2. dostarczyć dokument potwierdzający jego wykształcenie,
 3. dostarczyć przedstawicielowi Fabryka Instruktorów podpisany Regulamin kursów na adres Poznań 61-002 ul. Zawady 12/96 Patryk Dunikowski Fabryka Instruktorów
 4. dokonać opłaty za szkolenie w kwocie wartości szkolenia na rachunek bankowy organizatora Fabryka Instruktorów . Numer rachunku : PKO 86 1020 3150 0000 3802 0075 6783
 5. uiścić całą opłatę za rozpoczynający się kurs instruktorski najpóźniej 30 dni przed jego rozpoczęciem,
 6. warunkiem wpisania na listę kursantów jest opłacenie zaliczki w wysokości 500 zł
 7. Kandydat przed rozpoczęciem pierwszych zajęć kursów instruktorskiego zobowiązuje się zapoznać z regulaminem kursów.
 8. opłacenie zaliczki lub wpłaty za kurs oznacza, że kursant zapoznał się z treścią Regulaminu kursów i akceptuje go w całości
 9. potwierdzi, że posiada ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na cały okres trwania kursu IRR lub IS (chyba że wykupił ubezpieczenie razem ze szkoleniem),
 10. wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie jaki jest niezbędny do realizacji kursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133/97 poz. 883, d. wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. nr 144, poz. 1204. 3. O pierwszeństwie przyjęcia kandydatów na kurs doskonalący decyduje kolejność wpływu wpłaty na rachunek Fabryka Instruktorów
 11. Warunkiem ukończenia kursu instruktorskiego jest aktywne uczestnictwo w szkoleniu oraz poprowadzenie fragmentu zajęć.
 12. Uczestnik kursie instruktorskiego powinien posiadać ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie indywidualne lub pakietowe) na czas trwania kursu doskonalącego.
 13. W przypadku braku posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków ważnego w czasie trwania kursu, uczestnik kursu przystępuje do zajęć na własną odpowiedzialność i ryzyko. Uczestnik kursu zobowiązuje się nie wysuwać roszczeń wobec Organizatora kursu w powyższym zakresie.
 14. Fabryka Instruktorów zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych kursów w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej ilości chętnych. W takiej sytuacji Fabryka Instruktorów  gwarantuje pełny zwrot wpłaty na wskazane przez uczestnika konto bankowe.
 15. Uczestnicy kursu doskonalącego mają obowiązek przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu kursu. W przypadku naruszenia zapisów Regulaminu kursu organizator może nie dopuścić uczestnika do udziału w zajęciach.
 16. Uczestnicy kursu instruktorskiego mają obowiązek wykonywania wszystkich poleceń i zadań zleconych przez prowadzących zajęcia. Niewywiązywanie się z powyższego obowiązku może skutkować wydaleniem kursanta z prowadzonych w ramach kursu doskonalącego zajęć.
 17. Organizator Fabryka Instruktorów w przypadku wystąpienia przyczyn od niego niezależnych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie i programie kursu doskonalącego, osób prowadzących oraz ewentualnych zmian terminów, warunków i miejsc zajęć kursu doskonalącego. O powyższych zmianach oraz ich przyczynie uczestnicy kursie instruktorskiego zostaną wcześniej poinformowani.
 18. Obecność uczestników na zajęciach kursu doskonalącego jest obowiązkowa. W przypadku opuszczenia któregokolwiek dnia szkolenia kurs doskonalący uznaje się za nieukończony.
 19. W przypadku opuszczenia przez uczestnika któregoś dnia zajęć ukończenie kursu doskonalącego jest możliwe pod warunkiem odbycia przez kursanta dodatkowych zajęć (odpłatnie) w ramach najbliższej edycji kursu doskonalącego, tak aby zsumowana frekwencja uczestnika na wszystkich zajęciach wynosiła 100%. Wysokość opłaty za zajęcia dodatkowe jest określana w oparciu o cenę kursu doskonalącego w ramach edycji, w której się one odbywają. Wysokość opłaty za dodatkowe zajęcia jest proporcjonalna do ilości godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, potrzebnych do uzyskania przez uczestnika kursu wymaganej frekwencji na poziomie 100% .
 20. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator Fabryka Instruktorów zastrzega sobie prawo odstąpienia od zapisów określonych w art. 12 niniejszego Regulaminu kursu.
 21. Koszty kursu instruktorskiego nie obejmują kosztów dojazdu, wyżywienia. Powyższe koszty uczestnik ponosi we własnym zakresie.
 22. Podczas kursu instruktorskiego zabrania się spożywania alkoholu, palenia tytoniu i zażywania środków odurzających. Przebywanie na zajęciach kursu doskonalącego w stanie nietrzeźwości lub odurzenia jest surowo wzbronione, pod rygorem wykluczenia uczestnika z zajęć kursu.
 23. Uczestnik kursie instruktorskiego zobowiązany jest do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz przestrzegania regulaminów obiektów, w których odbywają się szkolenia.
 24. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie instruktorskiego zwrotu wpłaty za kurs dokonuje się na następujących warunkach:
 25. Zgłoszenie rezygnacji na 30 dni przed terminem rozpoczęcia kursu instruktorskiego- zwrot opłaty za kurs w wysokości 50 %
 26. Zgłoszenie rezygnacji na mniej niż 30 dni przed terminem rozpoczęcia kursu instruktorskiego – zwrot opłaty za kurs nie przysługuje.
 27. Nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za nocleg i karnet w przypadku rezygnacji od momentu wpłaty zaliczki.
 28. W przypadku rezygnacji uczestnika w trakcie szkolenia zwrot opłaty za kurs instruktorski nie przysługuje.
 29. W przypadku zagubienia lub zniszczenia oryginałów dokumentów wydanych przez Fabryka Instruktorów za wystawienie duplikatów zostanie naliczana opłata w wysokości 50 zł za certyfikatu o ukończeniu kursu.
 30. Nieodebranie przez uczestnika kursu instruktorskiego dokumentów w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia kursu skutkuje przeniesieniem ich do archiwum i wiąże się z dodatkową opłatą administracyjną płatną przy ich wydaniu w wysokości 50 zł.
 31. Materiały szkoleniowe udostępniane w ramach kursu doskonalącego w formie papierowej lub elektronicznej stanowią własność , a opłata za nie jest bezzwrotna.
 32. Zabrania się nagrywania, fotografowania i filmowania zajęć kursie instruktorskiego bez zgody Fabryka Instruktorów Aleksandra Sroka
 33. Zabrania się również wykorzystywania materiałów szkoleniowych z kursie instruktorskim w jakiejkolwiek formie słownej, pisemnej lub elektronicznej bez pisemnej zgody Fabryka Instruktorów . Materiały szkoleniowe przeznaczone są wyłącznie dla uczestników kursu doskonalącego, podlegają pełnej ochronie praw autorskich. Publiczne ich odtwarzanie, zwielokrotnianie w całości lub części, publikowanie oraz jakakolwiek inna forma płatnej lub nieodpłatnej dystrybucji będzie karana zgodnie z obowiązującym prawem. Wobec osoby bezprawnie wykorzystującej materiały szkoleniowe lub dokonującej bezprawnej rejestracji kursu instruktorskiego zostaną podjęte stosowne kroki prawne
 34. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem kursów stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 35. Wydanie dokumentów Instruktorskich to koszt 60 zł certyfikatu w j. angielskim 40 zł
 36. Niniejszy Regulamin kursów wchodzi w życie z dniem 01.08.2014 r.
 37. W przypadku osób niepełnoletnich, dokumenty instruktorskie będą wydawane po ukończeniu 18 roku życia.
 38. Organizator szkoleń: Fabryka Instruktorów Aleksandra Sroka