Kurs trenera personalnego

KURS na instruktora pływania
DATA: od 4-02-2017 do 26-02-2017
GODZINA SZKOLENIA: 9.00-18.00
TRYB SPOTKAŃ: weekendowy
CZAS TRWANIA: 8 DN
GDZIE: sala fitness, Poznań-Wilda, ul. 28 Czerwca

ORGANIZATORZY:

FABRYKA INSTRUKTORÓW – przygotowaliśmy niezwykle bogatą ofertę szkoleniową, w tym między innymi kurs trenera personalnego (osobistego), menedżera sportu, instruktora rekreacji ruchowej lub odnowy biologicznej, trenera/instruktora sportu. Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2014 nr 0 poz. 1145) oraz ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.).

Uprawnienia kursu instruktora fitness
Gdy uczestnik ukończy szkolenie i zaliczy egzamin podsumowujący, dostaje od nas dyplom trenera osobistego według wzoru. W ten sposób, zostaje uprawiony do wykonywania tego zawodu, spełniając wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Czas oczekiwania na otrzymanie dyplomu jest niezwykle krótki i wynosi maksymalnie 2-3 tygodnie od daty zaliczenia egzaminu. Poza tym, aby umożliwić absolwentowi podjęcie pracy w całej UE, wystawiamy zaświadczenie o zdobyciu kwalifikacji zawodowych instruktora, a także oficjalny CERTYFIKAT TRENERA OSOBISTEGO po angielsku, gdzie mieści się szczegółowy opis ukończonego kursu, numer, pieczątka i podpis.

Kurs instruktora fitness otwiera rozmaite ścieżki kariery. Po jego zaliczeniu, można bowiem pracować np. w ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach wypoczynkowych, klubach rekreacyjnych, komercyjnych oraz sportowych. Co więcej, uprawnienia te pozwalają prowadzić własną działalność gospodarczą, np. klub sportowy bądź szkółkę, zarówno dla dorosłych, jak i dzieci oraz młodzieży. Kursy instruktorskie stanowią także świetny sposób na przypomnienie i usystematyzowanie wiedzy u czynnych trenerów.

Każdy z dyplomów zostaje wydany przez FABRYKĘ INSTRUKTORÓW, po czym następuje jego rejestracja w bazie absolwentów, co pozwala korzystać z otrzymanych uprawnień w dowolnym państwie członkowskim UE. Wystawiony przez nas dokument oficjalnie zezwala na wykonywanie zawodu trenera personalnego!

Wzór dokumentów, jakie otrzymują absolwenci naszych kursów instruktorskich – dyplom oprawiony w imitację skóry, oparte na wzorze MEN zaświadczenie o zaliczeniu szkolenia i nabyciu kwalifikacji zawodowych oraz program kursu wraz z certyfikatem w wersji anglojęzycznej.